Algemene Voorwaarden

1. Definities

  • 'Algemene voorwaarden': deze verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen U en Ons bij de aankoop van Producten/Diensten;
  • 'Overeenkomst': Iedere overeenkomst waarbij Wij Ons ertoe verbinden om de Producten/Diensten op Uw naam te reserveren en U op het moment van de activiteit daaraan te laten deelnemen mits voldaan is aan de Algemene voorwaarden; De koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.
  • 'Consument' verder omschreven als 'U/Uw': iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
  • 'Producten/Diensten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten; Onze Producten/Diensten houden een deelname aan activiteiten of het verbruiken van consumpties in.
  • 'VZW De Voetbalwijk' verder omschreven als 'Wij/We/Ons/Onze': VZW De Voetbalwijk, geregistreerd adres Arbiterstraat 5, B-9160 Lokeren, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0546882832. VZW De Voetbalwijk is bereikbaar via https://www.devoetbalwijk.be
  • 'Partij/Partijen': U en/of Wij;


2. Toepassing

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van Onze Producten/Diensten. Bij het plaatsen van een bestelling dient U deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Deze Algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die U op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

3. Aanbod en aanvaarding

3.1. Wij doen alle redelijke inspanningen om de informatie over de Producten/Diensten zo accuraat mogelijk te maken.

3.2. Uw aanvaarding van Ons aanbod gebeurt door het plaatsen van de bestelling op Onze website. Deze aankoop is bindend. Wij zullen uiterlijk binnen de 24u een bevestiging van het order versturen naar het door U opgegeven e-mailadres.

3.3. Het is Uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens die U aan Ons verstrekt, correct zijn. Indien er toch fouten in zouden staan, dan vragen Wij U om Ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen of indien mogelijk, de fouten zelf recht te zetten.

3.4. Wij behouden Ons het recht voor om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming door U.

3.5. Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. Wij kunnen gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover We beschikken, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

4. Prijzen

4.1. De prijzen van Onze Producten/Diensten staan vermeld op de website en liggen vast op het ogenblik van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Producten/Diensten zoals die woordelijk worden omschreven. Eventuele bijhorende foto's zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO.

5. Betaling

5.1. Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, vanaf het moment dat U de bestelling plaatst. Voor de betaling van Onze Producten/Diensten aanvaarden Wij betaling via het extern betalingsplatform Stripe. De gepaste beveiligingsmaatregelen worden voorzien. Op deze betalingen zijn de Verkoopsvoorwaarden van Stripe van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen.

5.2. Pas na ontvangst van de volledige betaling van alle door U verschuldigde bedragen wordt een Product op Uw naam definitief geregistreerd.

6. Levering

6.1. U ontvangt via e-mail een bevestiging van betaling met daaraan gekoppeld een overzicht van de door U bestelde Producten/Diensten. Dit overzicht geldt als bewijs van Uw betaling. U kan zich met deze bevestigings-e-mail kenbaar maken bij de aanmelding voor de activiteiten.

7. Herroepingsrecht

7.1. Diensten betreffende vrijetijdsbesteding en catering, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode vallen niet onder het herroepingsrecht.

8. Bescherming van persoonsgegevens

8.1. De door U opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van Uw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan Uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene voorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor We de gegevens verkregen hebben: de communicatie tussen U en Ons mogelijk maken, waarbij de Voetbalwijk zich beroept op haar legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook. De Voetbalwijk deelt met de mede-organisatoren van Spoelekermis enkel Uw naam als bewijs van inschrijving voor de activiteiten waarvoor U zich registreert. We delen uw persoonsgegevens niet met andere ontvangers dan deze vermeld hierboven zonder Uw expliciete toestemming hiervoor. Uw persoonsgegevens worden bewaard tot het einde van de geplande activiteitenreeks.

9. Overmacht

9.1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van Onze verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van Onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten Onze wil.

10. Algemeen

10.1. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Algemene voorwaarden.

10.2. Het feit dat Wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van Onze rechten en verhindert Ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

10.3. Deze Algemene voorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die in de Algemene voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.

10.4. De Algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen U en Ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen U en Ons die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1. Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Algemene voorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar Onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.